Kazkadien logo Kazkadien

Loader

HTML

<span class="loader [accent]" />

Variations